?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Продолжение списка белорусскоязычных публикаций 1918-1922гг., хранящихся в Славянском фонде БАН

Рак-Міхайлоўскі Сымон (Рак-Михайловский Семен Александрович; 1885–1938). Гутарка аб беларускай мове / Сымон Рак. – Менск, 1919. – 24 с. – Шифр XXV* / а 25

Родзевіч Леапольд (12.06.1895, фольварк Курьяновщина Вилейского р‑на Минской обл. – после 1938). Пакрыўджаныя: Драма ў 4‑х дзеях. – Менск, 1921. – 52 с. – Шифр XXV* / б 42

Роднае слова: Другая пасьля лемантара кнiга да чытаньня / Пад рэд. С. Некрашэвiча. – Менск: Бел. кооп.-выд. тав‑ства, 1922. – 161 с. – Шифр XXV* / в 76 Персоналия: Некрашевiч Сцяпан (Некрашевич Степан Михайлович; 08.05.1883–20.12.1937), ред.

Родны край: Першая пасьля лемантара кнiжка да чытаньня / Уклала Л. Гарэцкая. – 3‑е выд. – Менск, 1921. – 90, IV с. – Шифр XXV* / б 168 Персоналия: Чарняўская-Гарэцкая Леаніла Усцінаўна.

Родны край: Другая пасьля лемантара кнiжка да чытаньня / Уклала Л. Чарняўщенко. – 2‑е выд., напраўл. – Менск, 1921. – 98, IV с. – Шифр XXV* / б 168 Экз. изымался в Спецфонд БАН.

Романов Василий. Першыя малiтвы i пазнанне хрысьцiянскай праваслаўнай веры: Пераклад з расiйскаго: Перадрук з выдання В. Ластоускаго Вiльня, 1918 / Сьвяшчэннiк Базыль Раманов. – 2‑е выд., папраўленае. – Менск, 1918. – 32 с. – Шифр XXV* / а 17

Смолiч Аляксандра. Зорка: Беларуская граматка / Злажыла Аляксандра Смолiч. – 7‑ае выд., папраўленае. – Вiльня, 1918. – 42 с. – Шифр XXV* / б 133

Смолiч Аляксандра. Зорка: Беларуская граматка / Злажыла Аляксандра Смолiч. – 7‑ае выд. – Менск, 1921. – 42 с. – Шифр XXV* / в 19

Станкевiч Янка (26.11.1891, д. Арляняты, ныне Смаргонский р‑н Беларуси - 16.07.1976, Нью-Йорк). Беларуская правапiсь з практыкаваньнямi. Кнiжка I. – Вiльня, 1921. – 32 с.XXV* / б 164

Тарашкевіч Браніслаў Адамавіч (20.01.1892, посёлок хуторского типа Мацюлишки, ныне Вильнюсский р‑н, Литва – 29.11.1938, Минск, НКВД). Беларуская граматыка для школ / Напiсау Б. Тарашкевiч, кандыдат фiлёлёгii Петрагр. унiвэр. – Вiльня: Выданьне “Беларускага камiтэту”, 1918. – 76 с. – Шифр XXV* / б 33

Тарашкевіч Браніслаў Адамавіч (20.01.1892, посёлок хуторского типа Мацюлишки, ныне Вильнюсский р‑н, Литва – 29.11.1938, Минск, НКВД). Беларуская граматыка для школ / Б. Тарашкевiч. – Менск–Вiльня–Бэрлiн: Выдавецкая таварыство “Вызваленьне”, 1921. – 62 с. – Шифр XXV* / б 177

Тэрраўскi Ўл. (Терравский Владимир Васильевич; 1871–1938). Беларускi лiрнiк: Сьпеўнiк на чатыры галасы / Ул. Тэрраўскi. – Бэрлiн: Выданьне Навукова-лiтэрацкага Аддзелу Камiсарыяту Асьветы Б.С.С.Р., 1922. – 92 с. – Шифр XXV* / б 176

Тэрраўскi Ўл. (Терравский Владимир Васильевич; 1871–1938). Беларускi сьпеўнiк з нотамi на 3 галаса паводле народных мэлёдый / Ўл. Тэрраўскi. – Менск, 1921. – 58 с. – Шифр XXV* / в 15

Усходная Беларусь. Статыстычные i гiстарычные матэрыялы / А.J. – Менск: Выданне Народнаго Сэкрэтарства Мiжнародовых Справау, 1918. – 16 с. – Шифр XXV* / б 150 Предполагаемый автор – Антон Луцкевич, один из деятелей Рады Белорусской Народной Республики, в 1918 и 1920 гг. – премьер-министр.

Цыгельман Наум Львович. Аснаўная пачатки арытмэтыкi / Н.Л. Цыгельман; З 30‑го расейскага выданьня пераклаў Настаўнiк Ю. Лiстапад. – Менск, 1920. – 104 с. – Шифр XXV* / б 169

Цыгельман Наум Львович. Аснаўная пачатки арытмэтыкi / Н.Л. Цыгельман; З 30‑го расейскага выданьня пераклаў Настаўнiк Ю. Лiстапад. – Бэрлiн, 1922. – 106 с. – Шифр XXV* / б 169

Чельцов Григорий Васильевич (1840 – ?). Аб’ясьненьне, сымвола веры, малiтваў i запаведзеў: Для народных школ i першае клясы местовых школ / Напiсаў протоiерэй Грыгоры Чэльцов; Перэклад зроблены пад рэдакцiей i адобрэны протоiерэем Мiхаiлам Голенковiчам... – Вiльня: Выданьне Праваслаўнаго Камiтэту ў Вiльнi, 1918. – 79 с. – Шифр XXV* / а 13

Шапошников Николай Александрович (1851–1920), Вальцов Николай Константинович (ум. 1900). Арытметычны задачнiк: Пераклад з расейскае / Н. Шапашнiкаў i Н. Вальцаў. – Менск, 1922. – 192 с. – Шифр XXV* / б 170

Што трэба ведаць кожнаму беларусу: Зборнік артыкулаў розных аўтараў: М. Міцкевіча, Я. Лёсіка, В. Ластоўскага, М. Багдановіча, Пётра з Арленят і інш. / Выданне „Вольнае Беларусі“. – Менск : Друк‑ня А.Я. Грынблята, 1918. – 64 c. – XXV* / б 44 Экз. изымался Спецхраном БАН по Акту № 10 от 04.1963.

Янчук Мiкалай Андрэевіч (1859–1921). Нарысы на гiсторыi беларуская лiтаратуры. Старадаўны пэрыад / Проф. Н.А. Янчук; Пад рэдакцыяй Ул. Дзержынскага. – Менск, 1922. – 120 с. – Шифр XXV* / в 17

Abiht Rudolf (Abicht Rudolf; 09.08.1850, Намслау, Силезия – 12.02.1921, Бреславль), Stankewič Janka (26.11.1891, д. Арляняты, ныне Смаргонский р‑н Беларуси – 16.07.1976, Нью-Ёрк). Pròsty spòsob stàcca ŭ karòtkim čàse hràmatnym / Napisàli pr. dr. Rùdolf Abiht u Breslawie i Ìanka Stankèwič u Wilni. – Breslaŭ: Drukam wydaŭ dr. Feliks Pribač, 1918. – 16 c. – Шифр XXV* / б 29 Факсимильное переиздание вышло в Минске в 1993 г. в издательстве “Адраджэньне”.

Alehnowič Francišak (Аляхновіч Францішак; 09.03.1883, Вильна – 03.03.1944, Вильна). Bazylišk: Kazka ŭ 3 aktach / Franciška Olechnowiča. – Wilnia, 1918. – 32 c. – Adbitka z “Homana”. – Шифр XXV* / a 18

Alehnowič Francišak (Аляхновіч Францішак; 09.03.1883, Вильна – 03.03.1944, Вильна). Butrym Niamira (Kamiennaja truna): Pjesa ŭ 2 aktach s proloham: Pawodle lehendy W. Łastoŭskaha “Kamiennaja truna” / Franciška Olechnowiča. – Wilnia, 1918. – 29 c. – Шифр XXV* / a 24

Alehnowič Francišak (Аляхновіч Францішак; 09.03.1883, Вильна – 03.03.1944, Вильна). Na Antokali: Pjesa ŭ 3 aktach sa śpiewami i tancami / Franciška Olechnowiča. – Wilnia, 1918. – 128 c. – Adbitka z “Homana”. – Шифр XXV* / б 28

Bahušewič Francišak (Багушэвiч Францiшак Бенядзiкт Казiмiравiч; 09(21).03.1840 – 15(28).04.1900). Dudka biełaruskaja / Maciej Buračok (F. Bohušewič). – Wydańnie piataje. – Wilnia: Wydawiectwo W. Łastoŭskaho, 1918. – 56 c. – (Biełaruskaja knižnia; № 3). – Шифр XXV* / б 90

Bahušewič Francišak (Багушэвiч Францiшак Бенядзiкт Казiмiравiч; 09(21).03.1840 – 15(28).04.1900). Smyk biełaruski / Symon Reŭka s pad Barysawa (F. Bohušewič). – Wydańnie IV. – Wilnia: Wydawiectwo W. Łastoŭskaho, 1918. – 30 c. – (Biełaruskaja knižnia; № 2). – Шифр XXV* / б 16

Biełaruski kalendar na 1918 hod. – Wilnia: s.n., s.a. – 40 c. – Шифр XXV* / б 71

Biełaruski kalendar Swajak na 1919 hod. – Wilnia: Wydawiectwo W. Łastoŭskaho, 1919. – 112 c. – Шифр XXV* / б 72

Bylina Janka (наст. имя и фам. Ян Семашкевіч; 20.10.1883 – 18.02.1956). “Na pryzbie”: [Зборнік вершаў і баек]. – Wilnia: Wydawiectwo W. Łastoŭskaho, 1918. – 48 c. – (Biełaruskaja knižnia; № 1). – Шифр XXV* / б 146

Ciotka (наст. имя Пашкевiч Алаiза Сцяпанаўна; 03(15).07.1876 – 05(17).02.1916). Skrypka biełaruskaja / Ciotka. – Wilnia: Wydawiectwo W. Łastoŭskaho, 1918. – 16 c. – (Biełaruskaja knižnia; № 5). – Шифр XXV* / a 38

Hrynieŭski W. Ab trusoch / W. Hrynieŭski. – Wilnia: Wydannie Biełaruskaha kamitetu, 1918. – 15 c. – Adbitka z “Homana”. – Шифр XXV* / б 30